อุปกรณ์ความปลอดภัย
safetytool
อุปกรณ์ความปลอดภัย

ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ควรมีความ รู้ความ เข้า ใจ ในการทำงาน เกี่ยว กับไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมไทย
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ มีแรงเคลื่อน 220 โวลท์ และ 380 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ท
เรานำ ไฟฟ้ามา ใช้ใน รูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. เป็นต้นกำลังพลังงานกล
2. เป็นแหล่งให้แสงสว่าง
3. เป็นแหล่งให้ความร้อน โดยต่อเข้ากับขดลวดชุดความร้อน
4. เป็นแหล่งหรือสื่อกลางของการสื่อสาร
5. เป็นแหล่งให้พลังงานกับอุปกรณ์
6. เป็นแหล่งใหัอำนาจแม่เหล็กกับอุปกรณ์
7. เป็นแหล่งให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
การทำงานขณะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ไฟฟ้าแรงสูง
1. ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงาน เช่น ถุงมือ ยาง
รองเท้าหุ้มส้น หมวกแข็ง
2. ถ้าต้องทำงานไกล้ไฟฟ้าแรงสูง น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่เป็นฉนวนอย่างดี
3. ในกรณีที่อยู่ห่างมากกว่า 60 เซนติเมตร ใช้อุปกรณ์รองลงมา
4. ในการทำงานต้องปรึกษาช่างหรือผู้ชำนาญการทางไฟฟ้าเสียก่อน
และ ต้องมีผู้ชำนาญการควบคุม ดูแล
5. คนงานไม่ควรพักไกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
6. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

ไฟฟ้าแรงต่ำ
1. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะสำหรับไฟฟ้าแรงต่ำ
2. ในกรณีที่อาจสัมผัสสายไฟฟ้าแรงต่ำ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัยอันตราย
และ ทำการฉนวนอย่างเหมาะสม …