safetytool

บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ ให้บริการและจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงกลาง และ ไฟฟ้าแรงสูง ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 12 เขต ครอบคลุม 77 จังหวัด บริษัทฯ เน้นด้านบริการและการขายเป็นหลัก ด้วยความพยายามปรับปรุงและพัฒนาเรื่องการให้บริการและการขาย เพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและลดขั้นตอนในการจัดซื้อให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างรวดเร็วภายในปี 2548
ข้อมูลบริษัทฯ ทั่วไป
ชื่อบริษัท : บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : UPLINE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
ก่อตั้งเมื่อ : กันยายน 2545
ปีที่จดทะเบียน : 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มจำนวน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125545007881
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง – อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
เครื่องมือด้านช่าง – เครื่องวัดด้านไฟฟ้าและโรงงาน – อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ : 89/22 หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0-2081 5544, 08-6898-8344, 08-5363-3296, 08-1697-5070
โทรสาร : 0-2922-9355
E-MAIL : upline2002@gmail.com
กลุ่มลูกค้า : หน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
โรงงานอุตสาหกรรม การสื่อสาร บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ